picture

直播 : 請確認直播的時間表.

過去的信息
信息
信息 主題 ( 經文 ) 日期
産業 拥有属灵顶峰资格的人(徒2:1-13) 2018.08.26
第二堂禮拜 弱者勝过强者的路 (王下6:8-17) 2018.08.26
第一堂禮拜 多坍城运动 (王下6:20-23) 2018.08.26
核心 RT day(提前) 2018.08.19
産業 産業人要領受的應允(羅16:25-27) 2018.08.19
第二堂禮拜 以便以謝圣殿 (撒上7:12-14) 2018.08.19
第一堂禮拜 米斯巴运动 (撒上7:3-14) 2018.08.19
核心 Remnant要紮下的刻印,根,體(29) 2018.08.12
産業 殺人(出20:13) 2018.08.12
第二堂禮拜 Remnant的自豪心,自尊心,自信心(賽60:20-22) 2018.08.12
[F].. [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ..[L]