picture

直播 : 請確認直播的時間表.

過去的信息
信息
信息 主題 ( 經文 ) 日期
核心 傳道者的生活(徒2:1) 2018.12.30
産業 決算(48) 2018.12.30
第二堂禮拜 救活所有萬族的聖殿 (太28:16-20) 2018.12.30
第一堂禮拜 檢討人生 (太28:1-10) 2018.12.30
NewYearMessage 實現第1,2,3RUTC 要具備新框架(徒9:15) 2019.01.01
NewYearMessage 實現第1,2,3RUTC 要打破舊框架(林後5:17) 2018.12.31
Christmas 不可忘記的(賽7:14) 2018.12.25
核心 RT day (傳道者的62種生活) 2018.12.23
産業 要打破的三個(加2:20) 2018.12.23
第二堂禮拜 先要有的使命(太25:1-12) 2018.12.23
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ..[L]