picture

直播 : 請確認直播的時間表.

過去的信息
信息
信息 主題 ( 經文 ) 日期
産業 教會未自立挑戰(徒11:19-30) 2019.12.15
産業 協談醫治的福音之原理(林後5:17) 2019.12.08
産業 產業人的祝福(創12:3) 2019.12.01
産業 三個目標(16:23) 2019.11.24
産業 別的理由(徒19:8-10) 2019.11.17
産業 隱藏的公務員的力量(創45:1-5) 2019.11.10
産業 預備聚集(王上18:1-15) 2019.11.03
産業 拯救地區的路(徒1:14) 2019.10.27
産業 世界的中心(徒27:24) 2019.10.20
産業 音樂專門人的實際問題和可能性(徒16:19-40) 2019.10.13
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ..[L]