picture

直播 : 請確認直播的時間表.

過去的信息
信息
信息 主題 ( 經文 ) 日期
産業 光的經濟(太5:13-16) 2019.03.17
産業 刻印,根, 體質(徒1:1,3,8) 2019.03.10
産業 專門性和協力 () 2019.03.03
産業 0.1%的人們(1:14) 2019.02.24
産業 海外宣教士禮拜Home Coming Day(徒2:1) 2019.02.17
産業 未自立現場的保護者, 同工,接待全教會的() 2019.02.10
産業 為萬民(賽62:6-12) 2019.01.27
産業 青年產業人的使命() 2019.01.20
産業 新的力量(創12:1-3) 2019.01.13
産業 決算(48) 2018.12.30
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ..[L]