picture

直播 : 请确认直播的时间表.

过去的信息
信息
信息主题(经文)日期
核心 生活与传道运动 (罗16:25-27) 2020.03.29
核心 4月校园福音化-走过三十的开始“约瑟” (/) 2020.03.22
核心 3月校园福音化信息 (/) 2020.03.15
核心 传道门徒的日程表(徒1:8) 2020.02.16
核心 医治三种后遗症 (腓3:8-21) 2020.02.09
核心 通过亚伯拉罕当看到祷告的坛 (创14:20) 2020.02.02
核心 校园福音化信息2月-用圣经了解的RUTC运动 (/) 2020.01.19
核心 世界产业宣教会成员灵修会二讲:永远的应许 (创3:15) 2020.01.12
核心 实际性的正确确认 (提前1:3-5) 2019.12.29
核心 校园福音化一月-用圣经了解的阶层别福音化运动 (/) 2019.12.22
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ..[L]