picture

直播 : 请确认直播的时间表.

过去的信息
信息
信息主题(经文)日期
区域功课 传道者的绝对时间3-永远(罗16:27) 2017.08.20
核心 校园 福音化信息-9月 (路加福音) 2017.08.20
产业宣教 当快快要脱离的 (加2:20) 2017.08.20
第二堂礼拜 地极 (徒1:8) 2017.08.20
第一堂礼拜 错误的宗教,错误的主人,错误的集中 (创12:1-4) 2017.08.20
区域功课 传道者的绝对时间3-25小时 (罗16:25-27) 2017.08.13
产业宣教 文化艺术和刻印 (出23:14-19) 2017.08.13
核心 文化艺术和体质 (徒1:14) 2017.08.13
第二堂礼拜 橄榄山圣殿 (徒1:14) 2017.08.13
第一堂礼拜 多坍 城运动和五门徒 (王上19:1-8) 2017.08.13
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ..[L]