picture

直播 : 播放    1M  200k  28k

资料
资料
资料主题(经文)日期
传道学 传道者的 检验 (弗 6:18) 2015.12.10
周间信息祷告卡 20151108周间信息祷告卡 2015.11.12
传道学 实际计划(创6:14) 2015.11.07
传道学 要持续的三运动 2015.11.05
周间信息祷告卡 20151101周间信息祷告卡 2015.11.05
周间信息祷告卡 20151025周间信息祷告卡 2015.10.29
周间信息祷告卡 20151018周间信息祷告卡 2015.10.22
传道学 「传道者的确定」(徒9:15) 2015.10.23
周间信息祷告卡 20151011周间信息祷告卡 2015.10.15
传道学 军(国家)- 树墩子和教会的使命(徒12:1-25) 2015.10.03
[F].. [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ..[L]